Přípravná třída


Hodnocení žáků

Hodnocení v přípravné třídě probíhá v několika úrovních a jejích cílem je sledovat a hodnotit individuální pokroky a výsledky jednotlivých žáků. Má také funkci motivační. Na začátku školního roku provede učitel počáteční hodnocení , zaznamená svá pozorování, postřehy o jednotlivých dětech do záznamového archu o počátečních znalostech, dovednostech a návycích dětí. V průběhu čtvrtletí si vyučující provádí kontrolní hodnocení každého žáka, které mu pomůže porovnat individuální pokrok dítěte za dané období v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Během tohoto hodnocení sleduje učitel viditelné aspekty ( rozvoj osobnosti žáka, jeho chování ,zodpovědnosti a samostatnosti).Dále se zaměřuje na fyzické a sociální prostředí žáka, jeho schopnosti komunikace a osobní projev. Na konci školního roku zaznamená učitel poznatky do závěrečného hodnotícího archu. Kromě záznamových archů užívá učitel průběžného hodnocení různými formami během práce ve vyučování ( ústní, obrázky, razítka apod.). Dále začíná vést děti k sebehodnocení, např. škálou razítek. Rodiče žáků jsou o práci v přípravné třídě informováni průběžně různými formami ( záznam do žákovského deníku, třídní schůzky, individuální schůzka rodiče s vyučujícím, která je telefonicky předem dohodnuta apod.). V pololetí a na konci školního roku dostanou žáci slovní hodnocení, které vychází z informací shromažďovaných v průběžných hodnotících záznamech učitele. Hodnotící záznamové archy učitel zakládá a jsou tak v případě potřeby k dispozici školskému poradenskému zařízení.

DALŠÍ NOVINKAPŘEDCHOZÍ NOVINKA