Přípravná třída


Základní informace

Literární a jazykové činnosti:

☼ učí se pozorně naslouchat (předčítání učitele, poslech CD…) pohádky, příběhy o zvířátkách, o dětech, vyprávění, či sledovat příběh na videu, DVD…, hovořit o slyšené, viděném
☼ navštěvují divadelní představení
☼ seznamují se s knihami, jejich autory, ilustrátory, navštíví několikrát městskou knihovnu
☼ učí se básně, říkadla, rozpočitadla zpaměti, procvičují výslovnost
☼ rozvíjí si zrak a sluch potřebný pro budoucí čtení (hledají shody a rozdíly na obrázcích, procvičují rozdělování slov na slabiky, uvědomují si, kterou hlásku ve slově slyší první, „čtou“ obrázky v řádku, sloupci, orientují se v nich apod.)
☼ rozvíjí řeč a slovní zásobu (pojmenovávají obrázky, vyprávějí, co na nich je…)
☼ uvědomují si, že slovo má svůj význam (slova se k sobě významově hodí, nehodí, slova jsou významově opačná,…), nacházejí souvislosti
☼ rozvíjejí si dovednosti potřebné pro budoucí psaní (manipulační činnosti k rozvoji jemné motoriky, správné návyky sezení při psaní, správný úchop pastelky, tužky, uvolňování ruky, volný pohyb ruky po papíře,…)


Matematické činnosti

☼ orientují se na stránce (co je nahoře, dole, uprostřed, vlevo, vpravo…)
☼ vytvářejí si představu čísla max. do 10 (vytvářejí soubory věcí o daném počtu, přiřazují k souboru vhodnou číslici…)
☼ orientují se v číselné řadě max. do 10, co je první, poslední, před, za
☼ uvědomují si vztahy více, méně
☼ tvoří jednoduché slovní úlohy ze života kolem sebe, jednoduchým úlohám rozumí, modelují je pomocí pomůcek, nacházejí řešení
☼ pomocí her s geometrickými tvary se učí je rozlišovat a pojmenovávat
☼ základní tvary a různé čáry dokáží nakreslit
☼ prostorovou představivost rozvíjejí hrami se stavebnicemi, s tělesy…


Rozumově poznávací činnosti

☼ adaptují se co nejpřirozeněji na nové prostředí a život ve škole
☼ uvědomují si potřebu základních pravidel pro společné soužití ve škole, třídě, družině a pro vzájemnou komunikaci
☼ seznamují se se školou a s okolím školy, učí se v nich orientovat
☼ dokáží říci něco o sobě, své rodině
☼ začínají se lépe orientovat v čase (den, týden, rok)
☼ uvědomují si rok a střídání ročních období v souvislosti s děním v přírodě
☼ seznamují se základními zástupci rostlinné a živočišné říše, s jejich způsobem života
☼ jsou seznamováni se základy ochrany přírody
☼ dokáží pojmenovat základní části svého těla, uvědomují si potřebu péče o své zdraví (denní režim, výživa, hygiena, bezpečnost…)
☼ zdokonalují se v sebeobslužných činnostech a vytvářejí si základní pracovní návyky


Hudební činnosti

☼ zpívají jednoduché písničky podle svých schopností
☼ při hrách rozvíjejí cit pro rytmus (rytmická cvičení, hra na tělo, doprovod rytmickými nástroji…)
☼ pohybují se podle hudby (chůze, tanec, volný pohyb…)
☼ učí se hudbě naslouchat


Výtvarné činnosti

☼ rozvíjejí svou fantazii, estetické cítění
☼ učí se pracovat různými technikami, s různými materiály (barvy, suché křídy, voskovky, tuš…)
☼ pracují s drobným materiálem (korálky, přírodniny…)
☼ učí se nebát se plochy, kterou mají k výtvarnému projevu k dispozici
☼ vnímají barvy, uvědomují si odstíny, učí se barvy vhodně kombinovat, míchat apod.


Pracovní činnosti

☼ pracují s různými materiály (papír, látky, drátky, modelína, vlna…)
☼ zlepšují svou šikovnosti při práci s nůžkami
☼ procvičují si manipulační schopnosti při práci se stavebnicemi různého typu
☼ učí se přípravě a úklidu pomůcek a udržování svého místa v pořádku


Tělovýchovné činnosti

☼ zvládají základní pohybové dovednosti (chůze, poskoky, běh…)
☼ zbavují se strachu při překonávání překážek, zlepšují svou obratnost a koordinaci (žebřiny, lavičky, bedna…)
☼ učí se manipulovat se základním náčiním a pomůckami (žíněnky, míče, švihadla…)
☼ vnímají pohyb podle hudby
☼ správný tělesný vývoj podporují vyrovnávacím, protahovacím, relaxačním cvičením
☼ mohou se účastnit plaveckého výcviku
☼ při vhodných podmínkách se aktivně pohybují venku (hřiště, zahrada, delší chůze – vycházky apod.)

DALŠÍ NOVINKAPŘEDCHOZÍ NOVINKA